POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie
W tym dziale zawarte są informacje dotyczące sposobu zarządzania www.nowa.civispolska.pl w związku z przetwarzaniem danych użytkowników www.nowa.civispolska.pl.
Informacje te są również ważne, zgodnie z kodeksem dotyczącym ochrony danych osobowych (art. 13 rozporządzenia wykonawczego z mocą ustawy nr 196/2003), dla osób korzystających ze strony www.nowa.civispolska.pl i są dostępne pod adresem odpowiadającym stronie głównej:
www.nowa.civispolska.pl
Informacje odnoszą się wyłącznie do strony www.nowa.civispolska.pl i nie obejmują innych stron internetowych, które mogą być przeglądane przez użytkownika za pomocą zamieszczonych na stronie linków.
Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie wskazówek na temat sposobu, terminów i charakteru informacji, jakie administratorzy danych powinni udzielić użytkownikom w momencie łączenia się ze stronami internetowymi NAZWA STRONY, niezależnie od celów samego połączenia, zgodnie z Zaleceniem nr 2/2001 dotyczącym pozyskiwania danych osobowych w trybie on-line, które władze europejskie połączone w Grupie roboczej powołanej art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych przyjęły dnia 17 maja 2001 roku.

2. Przetwarzanie danych
Administrator
W przypadku korzystania ze strony www.nowa.civispolska.pl dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób mogą być przetwarzane w celu świadczenia lub doskonalenia usług, zarówno w zakresie usług podstawowych, takich jak identyfikacja języka użytkownika, jak i usług bardziej złożonych.

Podmiot przetwarzający
Jako podmiot przetwarzający, zgodnie z artykułem 29 kodeksu dotyczącego ochrony danych osobowych, zostaje wyznaczona przez administratora danych spółka ….. odpowiedzialna za utrzymanie od strony technologicznej witryny www.nowa.civispolska.pl.

Miejsce
Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony www.nowa.civispolska.pl odbywa się w siedzibie administratora danych przy udziale osób, które zostały przez niego upoważnione. W razie potrzeby, dane związane z usługą newslettera mogą być przetwarzane w odpowiednim miejscu przez podmiot przetwarzający lub osoby, które zostały przez niego w tym celu upoważnione.

Przetwarzane dane

Dane nawigacyjne
Systemy informatyczne i procedury oprogramowania przeznaczone do obsługi niniejszej strony internetowej pozyskują, w trakcie ich normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, których przekazywanie wiąże się z korzystaniem z internetowych protokołów komunikacyjnych.
Są to informacje, które nie są pozyskiwane w celu identyfikacji użytkowników, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, dzięki przetworzeniu i powiązaniu z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić ich identyfikację.
Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez użytkowników, którzy łączą się ze stroną, adresy zawarte w URI dotyczące pobieranych informacji, godziny pobrania, sposób wykorzystany do zapisania zapytania na serwerze, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer i inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony i w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania oraz zostają usunięte natychmiast po ich przetworzeniu.
Dane mogą być wykorzystane w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw informatycznych popełnionych ze szkodą dla samej strony: poza tą ewentualnością dane dotyczące kontaktów Web są przechowywane nie dłużej niż siedem dni.

Dane przekazane przez użytkownika
Opcjonalne, jawne i dobrowolne wysłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane na tej stronie pociąga za sobą uzyskanie adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na wniosek, jak również ewentualnych innych danych osobowych zawartych w wiadomości.
Określone informacje zbiorcze będą stopniowo zamieszczane lub wyświetlane na stronach witryny przeznaczonych dla specjalnych usług świadczonych na żądanie.

3. Dobrowolność przekazywania danych
Użytkownik może zawsze swobodnie decydować o przekazaniu danych osobowych wymaganych do przesłania materiałów informacyjnych, chyba że jest to niezbędne do celów nawigacji.
Brak przekazania danych może jednak uniemożliwić uzyskanie potrzebnych informacji.

4. Sposób przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są za pomocą narzędzi automatycznych jedynie przez czas konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane.

5. Prawa użytkowników
Użytkownik ma prawo do poznania treści i źródła pochodzenia danych, sprawdzenia ich poprawności, uzupełnienia, aktualizacji lub zmiany, jak również do potwierdzenia na żądanie ich istnienie w archiwach www.nowa.civispolska.pl. Przysługuje mu również prawo żądania anulowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także, w dowolnym przypadku z przyczyn uzasadnionych prawem, do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu.

6. Zmiany niniejszego dokumentu
Niniejszy dokument, opublikowany pod adresem:
www.nowa.civispolska.pl/privacy/
stanowi politykę prywatności tej strony. Może podlegać zmianom lub aktualizacjom.
Dokument jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.